Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że: 

  • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest: AURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671348, REGON: 366920270, NIP 5272803810, biuro@aura.eco, 

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres biuro@aura.eco, lub adres korespondencyjny ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.

  • CELE, PODSTAWY PRAWNE, CZAS PRZETWARZANIA ORAZ PRAWA OSÓB 
  1. UMOWY CYWILNOPRAWNE 

W przypadku zawierania umowy cywilnoprawnej dane osobowe przetwarzamy w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest niezbędne aby osiągnąć ww. cele. Dane związane z realizacją umów przechowujemy przez czas niezbędny do wykonania umowy z uwzględnieniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz z uwzględnieniem okresów wymaganych przepisami podatkowymi. Przysługujące prawa: − żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, − przenoszenie danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy. 

2.2. KORESPONDENCJA TRADYCJNA ORAZ POPRZEZ E-MAIL 

W przypadku kontaktu z Państwem lub udzielenia odpowiedzi na pytania, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail, także w ramach realizowanych przez nas umów, dane osobowe zawarte w korespondencji przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji, rozwiązania danej sprawy lub realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli prowadzenie korespondencji kierowanej do firmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne w celu umożliwienia nam identyfikacji osób z którymi się kontaktujemy lub których sprawę mamy rozstrzygnąć. Dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do załatwienia danej sprawy, nie dłużej jednak niż 10 lat liczone od dnia otrzymania ostatniej korespondencji. Przysługujące prawa: − żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, − wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania. 

2.3.KONTAKT TELEFONICZNY 

W przypadku kontaktu drogą telefoniczną, będziemy żądać podania danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do realizacji Państwa sprawy. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest możliwość identyfikacji osoby, której sprawą się zajmujemy. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Podanie danych jest niezbędne do osiągniecia ww. celu przetwarzania. Dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny do załatwienia danej sprawy. Przysługujące prawa: − do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

2.4.FORMULARZ KONTAKTOWY 

Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej. Skorzystanie z formularza wymaga podania co najmniej adresu email w celu umożliwienia udzielenia Państwu odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania adresu email oraz innych danych podanych w formularzu jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podane dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż rok liczony od dnia przesłania zapytania z wykorzystaniem formularza. Przysługujące prawa: − żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, − przenoszenie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, − prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@aura.eco, Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. 

2.5. PROFIL FACEBOOK 

Jeżeli korzystają Państwo z systemu CRM- wspierającego Państwa firmę lub jednostkę w ochronie danych osobowych i zapewnieniu bezpieczeństwa, to dane przetwarzamy w celu realizacji zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest obowiązkowe abyśmy mogli realizować warunki zawartej umowy, w tym aby mogli Państwo korzystać z udostępnianego systemu. Dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny do wykonania umowy z uwzględnieniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz z uwzględnieniem okresów wymaganych przepisami podatkowymi. Przysługujące prawa: − do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, − do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy, − wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  • ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW 

Zgłaszanie żądań dotyczących realizacji Państwa praw można składać: − w formie pisemnej na adres: Aura sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, − elektronicznie na adres e-mail: biuro@aura.eco, 

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, mają Państwo prawo złożyć skargę w tym zakresie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00 lub poprzez udostępniony formularz internetowy na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/153 

  • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe możemy ujawniać podmiotom realizującym zadania na naszą rzecz, takim jak: − dostawcy wykorzystywanego przez nas oprogramowania[…można wpisać ] wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania, − podmioty świadczące na naszą rzecz usługi hostingowe, − operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, − banki w celu realizacji przelewów. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że: 

  • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest: AURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671348, REGON: 366920270, NIP 5272803810, biuro@aura.eco, 

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres biuro@aura.eco, lub adres korespondencyjny ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.

  • CELE, PODSTAWY PRAWNE, CZAS PRZETWARZANIA ORAZ PRAWA OSÓB 

W przypadku zawierania umowy cywilnoprawnej dane osobowe przetwarzamy w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest niezbędne aby osiągnąć ww. cele. Dane związane z realizacją umów przechowujemy przez czas niezbędny do wykonania umowy z uwzględnieniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz z uwzględnieniem okresów wymaganych przepisami podatkowymi. 

Przysługujące prawa: − żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, − przenoszenie danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy. 

  1. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

Zgłaszanie żądań dotyczących realizacji Państwa praw można składać: − w formie pisemnej na adres: Aura sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, − elektronicznie na adres e-mail: biuro@aura.eco. Jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, mają Państwo prawo złożyć skargę w tym zakresie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00 lub poprzez udostępniony formularz internetowy na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/153 

  • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe możemy ujawniać podmiotom realizującym zadania na naszą rzecz, takim jak: − dostawcy wykorzystywanego przez nas oprogramowania[…można wpisać ] wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania, − podmioty świadczące na naszą rzecz usługi hostingowe, − operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, − banki w celu realizacji przelewów. 


Polityka cookies

© 2024 AURA Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: TAKO